Responsible Drones


Met het project Responsible Drones onderzoeken hoe we op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van drones in de stad.
© Bureau Marineterrein

Drones kunnen in de toekomst helpen bij het oplossen van allerlei vraagstukken. Aan welke eisen moet voldaan worden om de inzet van drones ‘responsible’ te laten zijn?

Een van de toepassingen waarvoor drones in de toekomst ingezet zouden kunnen worden is het transporteren van medische goederen als AED’s of medicijnen. Ook zouden drones het beheer van de openbare ruimte kunnen vergemakkelijken, bijvoorbeeld door de staat van kademuren in kaart te brengen of door moeilijk bereikbare plekken zoals bouwplaatsen vanuit de lucht te inspecteren.  

Amsterdam Dronebezorging 4
Maaltijdbezorging door een drone tijdens een testvlucht als onderdeel van een pilot
© Dutch Drone Delta, Antea Group
Amsterdam Dronebezorging 1
Maaltijdbezorging door een drone tijdens een testvlucht als onderdeel van een pilot
© Dutch Drone Delta, Antea Group

Het gebruik van drones brengt echter ook risico’s met zich mee, zoals schending van privacy en dreigingen op het gebied van (online) veiligheid. Daarnaast is het niet altijd zichtbaar voor burgers wat drones precies doen. Een van de uitdagingen is daardoor om transparant te zijn over deze technologie.

Drone-technologie biedt veel kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn het sensoren die – al vliegend – veel data verzamelen. Daarom moeten we goed onderzoeken hoe we drones op een verantwoorde manier kunnen toelaten in de stad.”

— Coen Bergman, co-initiator Responsible Sensing Lab

Tests op het Marineterrein

Responsible Drones is een samenwerking van het Responsible Sensing Lab, Amsterdam Drone Lab (ADL) en Amsterdam Smart City (ASC). Op het Marineterrein in Amsterdam wordt praktisch onderzoek gedaan naar de toepassingen van drones oftewel UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) in de stad. Hier wordt onderzocht en getest wat er voor nodig is om drones in te zetten en onder welke voorwaarden private partijen deze diensten zouden kunnen uitvoeren. 

Heli Platform 2
© Bureau Marineterrein
Drone Test
© Bureau Marineterrein

Binnen het project Responsible Drones onderzoeken we hoe we drones op een verantwoorde manier kunnen inzetten in de stad. Welke voorwaarden moeten hiervoor gesteld worden? In een reeks kennis- en designsessies met relevante stakeholders behandelen we onderwerpen als:

  • Hoe ontwerp je verantwoord beleid rondom dronetechnologie en hoe betrek je bewoners hierbij?
  • Hoe passen we de lessen die Metropoolregio Amsterdam reeds heeft opgedaan toe in het verantwoord gebruik van dronetechnologie?
  • Hoe te voldoen aan de Tada-principes? Waar liggen de spanningen?
  • Hoe communiceren we transparant naar burgers over wat drones doen, welke data ze verzamelen en hoe daarmee wordt omgegaan? 

Neem een inkijkje in een testvlucht van een drone in deze teaser die werd gemaakt voor de Amsterdam Drone Week 2020 door Marineterrein Amsterdam Living Lab (MALL).

Spelregels en een advies

De eerste sessies hebben inmiddels plaatsgevonden. Er is veel enthousiasme om samen te werken aan de verantwoorde inzet van drones in de stad.

Op 18 november vond de tweede sessie plaats. Samen met onze partners en stakeholders in dit project behandelden we de thema's transparantie en communicatie. De focus lag op twee use cases van het Amsterdam Drone Lab: het inspecteren van bruggen en kademuren met behulp van drones en het ondersteunen van de brandweer door het drones in te zetten om brandmeldingen te controleren en ter plekke de situatie in kaart te brengen (bijvoorbeeld met een hittekaart). De laatste zal in de toekomst mogelijk met behulp van een drone-in-the-box gedaan worden: een drone die op een vaste locatie staat en automatisch naar een incident vliegt.

Drone Vlucht By Michielton Websize 48
Use case: het ondersteunen van de brandweer door het gebruik van drones
© Michiel Ton
Amsterdam Drone Lab Brandweer Shoot By Michielton Websize 15
Use case: het ondersteunen van de brandweer door het gebruik van drones
© Michiel Ton

Tijdens de tweede sessie bespraken we de algemene en use-case-specifieke uitdagingen op het gebied van transparantie en communicatie. Hoe communiceer je duidelijk wat een drone daar doet? Wie communiceert dat precies en via welke kanalen? Hoe betrek je burgers daarbij?

Stap voor stap onderzoeken we hoe we drones op zo'n manier kunnen gebruiken dat ze de leefbaarheid in de stad verbeteren. Overheid, marktpartijen en kennisinstituten voeren gezamenlijk testvluchten uit vanaf onze dronebasis in de binnenstad ten behoeve van het leven in de stad van de toekomst.”

— Pim Stevens, projecteider Amsterdam Drone Lab,

Op 9 december vond de laatste verkennende sessie plaats over spelregels. Op basis van de uitkomsten van de Responsible Drones sessies zijn spelregels opgesteld en een advies voor verantwoord dronegebruik in de stad, alsmede een advies met betrekking tot vervolgonderzoek. De resultaten van het project Responsible Drones zijn gepubliceerd in het rapport hieronder.

Officieel rapport

In dit rapport beschrijven we de vijf belangrijkste uitkomsten die uit de sessies binnen het Responsible Drones project kwamen, gevolgd door adviezen van het Lab. In dit advies ligt de focus op hiaten in de huidige regelgeving en kansen voor het dronebeleid van de gemeente Amsterdam.

Zowel de lange als de korte versie van het rapport zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.

Mozfest 2022 – Responsible Sensing Drone Workshop

Op 8 maart gaven Hidde en Sam een online workshop op Mozfest namens het RSL. Het doel van de workshop was om beelden op te halen bij de Mozfest community over een toekomst met drones. Deelnemers maakten een persoonlijke collage met foto’s die hun ideale toekomst met drones verbeeldden. 

Mozilla Festival 2e16d0bafill 760x760 C100 Format Jpeg

Marineterrein

Living Lab

Amsterdam Smart City

Amsterdam Drone Lab

Coen Bergman

Initiatiefnemer Responsible Sensing Lab en Innovation Developer Public Tech, CTO Office, gemeente Amsterdam

Pim Stevens

project lead Amsterdam Drone Lab

Hidde Kamst

G4 informatiemanagement trainee, CTO Office, City of Amsterdam